Rejestracja   •   Logowanie    •   Twoje konto

5-lat

Regulamin Promocji – „ 5 lat gwarancji w cenie!”

 

1. Celem Promocji „ 5 lat gwarancji w cenie” jest sprzedaż premiowa maszyn do szycia, hafciarek które aktualnie znajdują się w ofercie sklepu internetowego.

2. Organizatorem Promocji jest firma „Wiking Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.Wieniawskiego 62 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317742, zwana Organizatorem.

3. Promocja prowadzona będzie na terenie całego kraju w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudzień 2017 r. i skierowana będzie do konsumentów – nabywców ostatecznych maszyn do szycia oraz maszyn do haftowania.

4. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w chwili wzięcia w niej udziału są pełnoletnie oraz zakupiły produkty w sklepach internetowych ; www.sklep-husqvarna.com oraz www.maszynydoszycia.pl ,a także w wybranych sklepach bioracych udział w promocji ( skontaktuj się z centralą firmy)

5. Warunki uzyskania 5-letniej gwarancji:

a) zakup w okresie trwania Promocji ( 01.01.2017-31.12.2017.) dowolnej maszyny do szycia lub hafciarki.

b) prawidłowe wypełnienie kuponu zawartego w Karcie Gwarancyjnej produktu ( dane Klienta, data zakupu, model maszyny, podpis i pieczęć Sklepu)

c) przesłanie wypełnionego kuponu, kserokopii dowodu zakupu na adres: Wiking Polska Sp. z o.o.,

31- 436 Kraków ul.Wieniawskiego 62 w ciągu miesiąca od daty zakupu.

7. W okresie Promocji obowiązują Warunki Gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej produktu, z wyjątkiem punktu 2 , który otrzymuje brzmienie:

Gwarant udzieli dodatkowej 36 miesięcznej gwarancji (licząc od daty zakończenia pierwszych 24 miesięcy od daty zakupu produktu) na części i podzespoły maszyn do szycia i hafciarek, pod warunkiem spełnienia zapisów punktu 6 niniejszego Regulaminu.

Dodatkowa gwarancja nie dotyczy części naturalnie zużywających się podczas użytkowania sprzętu, oraz uszkodzeń i czynności wymienionych w p. 10 Karty Gwarancyjnej , oraz części produktów użytkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

9. W ciągu dodatkowych 36 miesięcy gwarancji sprzęt objęty Promocją nie podlega wymianie.

10. Klient zobowiązany jest zachować oryginał dowodu zakupu i udostępnić go Organizatorowi na jego żądanie, w celu ewentualnej weryfikacji spełnienia warunków udziału w Promocji.

11. Aby skorzystać z 5-letniej gwarancji w przypadku stwierdzenia usterki sprzętu należy przedstawić Autoryzowanemu Serwisowi następujące dokumenty:

- dowód zakupu sprzętu

- oryginał karty gwarancyjnej

12. Nieprawidłowo wypełnione Kupony Przedłużenia Gwarancji są nieważne.

13. Nieprawidłowo ( niekompletnie) wypełniona Karta Gwarancyjna jest nieważna, nie uprawnia do przystąpienia do Promocji.

14. Nieczytelne kserokopie dowodu zakupu są nieważne.

15. Regulamin Promocji pozostaje do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz także na jego stronie internetowej .

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia spóźnione lub utracone z przyczyn leżących po stronie kuriera lub operatora pocztowego.

17. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji muszą być składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora w terminie do 30.04.2016.( decyduje data wpływu). Nie złożenie reklamacji w tym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.

18. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja powołana do tego celu przez Organizatora, w terminie do 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania reklamacji.

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

19. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z Promocją oraz celów marketingowych firmy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883). Niepodanie danych uniemożliwia otrzymanie 5-letniej gwarancji. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

20. Uczestnik biorący udział w promocji wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

21. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy siedzibie Organizatora.

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji.

2011 Wiking Polska  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie MTWeb  •  Agencja Interaktywna